Office Bearers Delhi Spine Society

President – Dr. Shankar Acharya

Vice President- Dr. K.L. Kalra

Secretary- Dr.Rupinder Chahal

Past Presidents

Dr.Arvind Jayaswal
Dr.Rajendra Prasaad
Dr. V.S. Madan

Past Vice Presidents:

Dr. S.S. Kale
Dr. Manoj Sharma
Dr. V.K. Jain
Brig. P.K. Sahoo

Past Secretary

Dr. H.S. Chhabra
Dr.Rushama Tandon

Executive Committee:

Dr.Ashish Goyal
Dr.Abhishek Srivastava
Dr.B. Mohapatra
Dr.Neeraj Gupta
Dr.VikasTandon
Dr.Arun Bhanot
Dr.Ankur Nanda

Past Executive committee:

Dr.Gururaj, Dr.Bipin Walia,Dr. Harsh Priyadarshi, Dr. Ankur Nanda, Dr. Arun Bhanot, Dr. Ramesh Kumar